Monza – Veľká ZIMNÁ súťaž

Pravidlá súťaže “Vyhrajte darčekovú poukážku na 5 jázd v hodnote 35 eur”

ŠTATÚT SÚŤAŽE

“Vyhrajte darčekovú poukážku na 5 jázd v hodnote 35 eur”

Štatút súťaže “Vyhrajte darčekovú poukážku na 5 jázd v hodnote 35 eur” (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na Súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len Organizátor)

Obchodné meno: Bývanie a reality, s.r.o.
Adresa: Ostrov 376, 922 01
IČO: 44 343 744
DIČ: 2022679769

 1. Čas konania Súťaže

Termín Súťaže je stanovený od  14.12.2022 do 22.12.2022 . Žrebovanie výhercu sa uskutoční 23.12.2022, žrebujú sa 3 výhercovia zo všetkých zúčastnených.

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Zúčastniť súťaže sa môže akákoľvek osoba (ďalej len „súťažiaci“), ktorá okomentuje status súťaže označením niekoho zo svojich priateľov. Súťaž je určená pre všetkých užívateľov sociálnej siete Facebook (ďalej len „Užívatelia“) s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a starších ako 18 rokov. Účastník súťaže musí mať osobný profil na sociálnej sieti Facebook. Zapojením sa do súťaže Užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.

 1. Pravidlá Súťaže

Podmienky účasti v Súťaži:
1. Súťaže sa majú právo zúčastniť len osoby uvedené v článku III.
2. Účasťou v súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.
3. Do súťaže o výhernú cenu bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa bodu III. tohto štatútu splní všetky podmienky účasti v súťaži.

 1. Výhra v Súťaži

Výherca v súťaži získa darčekovú poukážku na 5 jázd v hodnote 35 eur. Výhernú cenu do súťaže venovala motokárová dráha Monza, E.F. Scherera 17, Piešťany. Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. Výhru je potrebné prevziať si max. do 2 mesiacov od vyhlásenia výhercov.

(Výhra z reklamnej spotrebiteľskej súťaže alebo žrebovania prevyšujúca výšku 350,- EUR podlieha zdaneniu).

 1. Oznámenie o výhre

Meno výhercu zverejní organizátor označením jeho FB mena v komentári pod príspevkom, pod ktorým sa zapojili súťažiaci do súťaže. Výherca je povinný reagovať v lehote 48 hodín na oznámenie o výhre správou pre organizátora súťaže ak sa organizátorovi nepodarí spojiť s výhercom. V rámci vyžrebovania výhercov im bude v komentári pod súťažou oznámené aby sa spojili s organizátorom správou.

VII. Odovzdanie výhry

 1. Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu súťaže, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia, ako aj odovzdania a doručenia výhry.
 2. Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Každý účastník svojou účasťou v hre t. j. potvrdzujúcim úkonom v zmysle zák. č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) ako dotknutá osoba vyjadruje vážny, slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav svojej vôle, ktorým vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov Neposkytnutie týchto údajov tak spôsobuje výhercov zánik jeho práva na výhru. Údaje výhercu budú organizátorom spracúvané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich poskytnutia.
 3. Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca organizátorovi súhlas na spracovanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (resp. FB meno) v zozname výhercov uverejnenom na oficiálnej stránke organizátora na sociálnej sieti Facebook.

VIII. Strata nároku na výhru

V prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na výhru.

 1. Záverečné ustanovenia
 1. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
 2. Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom. Spoločnosť Facebook nemá s touto Súťažou žiaden vzťah.
 3. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu.

 

V Piešťanoch, dňa 14.12.2022